PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ-CIZINCŮ DO ČESKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V ÚSTECKÉM KRAJI

Jaromíra Šindelářová, Hana Drtinová

Abstract


Cílem první části článku je přiblížit na základě výzkumného šetření problematiku spojenou se začleňováním dětí-cizinců do českých mateřských škol v Ústeckém kraji. Pozornost bude věnována statistickým údajům o počtu dětí-cizinců v předškolním vzdělávání v regionu a požadavkům jejich učitelů a pedagogických pracovníků k zefektivnění vzdělávacího procesu. V druhé části článku bude specifikován návrh opatření MŠMT ČR, která by měla vést k dosažení lepší podpory při vzdělávání dětí-cizinců v českém preprimárním školství.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Doleží, L. a kol. (2015). Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). Příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ.

Hájková, E. (2015). Jazyková výchova dětí s odlišným mateřským jazykem v české mateřské škole. Praha: PedF UK.

Šindelářová, J. (2008). Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu. Ústí nad Labem: Acta universitatis Purkynianae.

Šindelářová, J., Škodová, S. (2013). Čeština jako cílový jazyk I. Praha: MŠMT.

Česká školní inspekce (2015): Tematická zpráva čj. ČŠIG-3032/15-G21: Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha. [Online]. Cit. 17. 7. 2016. Dostupné na: http://cizinci.nidv.cz/wpcontent/uploads/2014/08/Vzdelavani-deti-a-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem.pdf.

Podpora integrace cizinců ve školách a školských zařízeních (2015). Praha: MŠMT.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004). Praha: VÚP.

Školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (2004). Praha: VÚP. Dostupný také [Online]. Cit. 10. 7. 2016 na http://www.msmt.cz.

Kleňhová, M. (n.d.). ČSÚ: Cizinci vzdělávající se na českých školách. Retrieved September 04, 2016, from http://www.klickevzdelani.cz/Management-škol/Sborovna/Práce-s-žáky-se-speciálpotřebami/ID/26801/CSU-Cizinci-vzdelavajici-se-na-ceskych-skolach

MŠMT. (n.d.). Metodické doporučení ředitelům škol. Retrieved September 04, 2016, from http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-reditelum-skol-vyuka-cizincu

MŠMT. (n.d.). Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky – databáze. Retrieved September 04, 2016, from http://www.msmt.cz/

MŠMT. (n.d.). Vyhláška ze dne 25. května 2011, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Retrieved September 04, 2016, from http://www.msmt.cz/file/16097

Nidv. (n.d.). Web podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince. Retrieved September 04, 2016, from http://cizinci.nidv.cz/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jaromíra Šindelářová, Hana Drtinová