Použivanie geometrických pojmov vo svete predškolákov

Lucia Rumanová, Petra Palinkásová

Abstract


Rozvíjať a budovať geometrické predstavy u detí predškolského veku patrí medzi základné ciele vzdelávania v materských školách. V tomto didaktickom článku vychádzame z jedného pozorovania zameraného na vnímanie rôznych geometrických pojmov deťmi uvedenej vekovej skupiny, s ktorými by sa mali v rámci geometrickej prípravy stretnúť a pracovať. Uvádzame konkrétnu edukačnú aktivitu vhodnú pre daný vek dieťaťa, ktorú sme zaradili aj do vyučovacieho procesu. Zaznamenali sme vnímanie niektorých geometrických pojmov deťmi v materskej školy, t. j. aké rôzne slovné pomenovania použili v rámci svojej činnosti, pričom získané výsledky nie sú zovšeobecnené.

Full Text:

PDF (Čeština)

References


Bednářová, J., Šmardová, V. (2008). Diagnostika dítěte předškolního věku (1. vydanie). Brno: Computer Press, a. s.

Blažková, R. (2010). Rozvoj matematických pojmů a předstáv u dětí předškolního věku [Online]. Retrieved September 9, 2017, from https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js10/rozvoj/web/index.html.

Pálinkásová, P. (2013). Geometrické pojmy u detí predškolského veku. Bakalárska práca. Nitra: Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) [Online]. Retrieved September 8, 2017, from http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaciprogram/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf.

Tomková, V. a kol. (2014). Priestorová predstavivosť v praxi. Nitra, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Uherčíková, V., Haverlík, I. (2007). Pracovné listy na rozvíjanie matematických predstáv u detí v MŠ a v ZŠ. Bratislava, DONY.

Vankúš, P. (2012). Didaktické hry v matematike. Bratislava, Knižničné a edičné centrum, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Lucia Rumanová