Úroveň tvořivých schopností dětí v České republice a v Turecku

Lenka Pelcerová, Jarmila Honzíková

Abstract


Článek je zaměřen na probl ematiku kreativity u dětí prvního stupně základní školy, které vyrůstají v odlišných náboženských, kulturních a životních podmínkách. Je zde pracováno s výsledky Torranceho figurálního testu tvořivého myšlení, který byl zadán na šesti základních školách v České a Turecké republice. Výzkumný vzorek tvo řilo celkem 360 žáků 1. – 5. ročníků ZŠ. V článku je uvedeno nejen srovnání výsledků testů u dětí těchto dvou zemí, které ukazují na rozdíly v míře tvořivosti dětí v České a Turecké republice, ale i rozdíly ve vz dělávacích systémech obou republik. 


Full Text:

PDF

References


Amabile, T. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer-Verlag.

Aslan, A. E., Puccio, G. (2006). Developing and Testing A Turkish Version of Torrance Tests of Creative Thinking: A Study of Adults. Journal of Creative Behavior, 40(3), 163–178.

Gavora, P. (1996). Výzkumné metody v pedagogice: příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido.

Guilford, J. P. (1951). Creativity: A quarter centurry in progress. APA.

Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill.

Guilford, J. P. (1975) Creativity: A quarter century in progress. In Taylor, I. A. & Getzels, J. W. Perspectives in creativity. Hawthorne: Aldine de Gruyter.

Guilford, J. P. (1988). Some changes in the structure of intellect model. Educational and Psychological Measurement, 48(1), 1–4.

Oral, G. (2006). Creativity of Turkish Prospective Teachers. Creativity Research Journal, 18(1), 65–73. Získáno 28. 9. 2015 z http://psycnet.apa.org/psycinfo/2006-03354-008.

Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum.

Guilford, J. P. (1981). Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Hlavsa, J. (1986). Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: SPN.

Honzíková, J. (2003). Teorie a praxe tvořivosti v pracovní výchově. Plzeň: Pedagogické centrum.

Honzíková, J. (2008). Nonverbální tvořivost v technické výchově. Plzeň: ZČU.

Honzíková, J., Sojková, M. (2014). Tvůrčí technické dovednosti. Plzeň: ZČU.

Honzíková, J. (2015). Creativity and Skills in School Environmet. Sarbrucken: LAP Lambert.

Chráska, M. (1998). Základy výzkumu v pedagogice (2. vyd.). Olomouc: Pedagogické centrum.

Jurčová, M. (1984). Torranceho figurálny test tvorivého myslenia: praktická časť (2. vyd.). Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

Jurčová, M. (1984). Torranceho figurálny test tvorivého myslenia: forma B : všeobecná časť (2. vyd.). Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

Jurčová, M. (1989). Rozvíjanie tvorivého myslenia žiakov vo vyučování na základnej škole. Bratislava, PumB.

Jurčová, M. (1997). Dve fázy brainstormingu: generovanie a hodnotenie nápadov – ilustracia vo vyučovania fysiky. In: Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno: Paido.

Jurčová, M. (2009). Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: Iris.

Ulger, K. (2015) The Structure of Creative Thinking: Visual and Verbal Areas. Creativity Research Journal, 18(1), 102–106. Získáno 16. 12. 2015 z http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10400419.2015.9926 89.

Organisation of the Education System in Turkey. (2015). str. 90, European Commission, Eurydice.

Pelcerová, L. (2016). Úroveň a rozvoj tvořivých schopností dětí v České republice a Turecku. Disertační práce. Olomouc: UPOL.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: [se změnami provedenými k 1. 7. 2007]. (2007). Praha: MŠMT.

Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu - 2011: [Kód publikace 170232–14] [Online]. (2014). Retrieved September 28, 2015, from https://www.czso.cz/csu/czso/uroven-vzdelani-obyvatelstva-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-xllg5xjb8q.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Lenka Pelcerová, Jarmila Honzíková