Finančná gramotnosť žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Kitti Páleníková, Ľubica Chudivaniová

Abstract


Človek sa nenarodí finančne gramotný. Tak ako iné zručnosti, aj orientácia sa vo svete financií má základy vo výchove v rodine a vzdelávaní v škole. Rozvíjanie finančnej gramotnosti v školskom prostredí by nemala byť iba výsadou predmetu matematika. Implementovať úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti b y mali učitelia všetkých školských predmetov. V príspevku popisujeme výskumnú sondu o finančn ej gramotnosti žiakov na prvom stupni základných škôl. Žiaci riešili úlohy vytvorené v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti Slovenskej republiky. 


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Alföldyová, I. a kol. (2017) Testovanie 5 – 2016. Priebeh, výsledky a analýzy. Bratislava: NÚCEM. 71 s.

Atkinson, A., Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing, Paris. Citované dňa 12. septembra 2017. Dostupné na http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k9csfs90fr4en.pdf?expires=1505207073&id=id&accn ame= guest&checksum=09A29649C2DDDE73D72723F6E6770D03

EHSV (2011) Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Finančné vzdelávanie a zodpovedná spotreba finančných prostriedkov. Citované 13. septembra 2017. Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0024:0031:SK:PDF

Ferencová, J. a kol. (2015) PISA 2012 Národná správa Slovensko. Bratislava: NÚCEM. 60 s. ISBN 978-80-89638-21-5

Chudivaniová, Ľ. (2015) Rozvíjanie finančnej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Diplomová práca. Nitra: UKF v Nitre. 72 s.

Lučeničová, K. a kol. (2013). Zbierka úloh z finančnej gramotnosti. Bratislava: NÚCEM. 30 s. ISBN 978-80-896338-09-3

Miklovičová, J. a kol. (2017) PISA 2015 Národná správa Slovensko. Bratislava: NÚCEM. 86 s.

MŠVVŠ SR (2017) Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2. Citované dňa 10. septembra 2017. Dostupné na https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf

MŠVVŠ SR (2014) Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Citované dňa 10. septembra 2017. Dostupné na https://www.minedu.sk/data/att/6639.pdf

MŠVVŠ SR (2017) Pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2017/2018. Citované dňa 10. septembra 2017. Dostupné na https://www.minedu.sk/data/att/11847.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Kitti Páleníková