Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa

Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Jan Viktorin, Marie Vítková

Abstract


Jedním z nejdůležitějších principů inkluze a inkluzivního vzdělávání je poznání, že všichni žáci mají nějaké nadání, které může být přínosem pro ostatní. Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumného šetření realizovaného
v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“. Projekt byl zaměřen na zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze, přispěl ke zlepšování vzdělávací praxe formou zvyšování
kompetencí škol v oblasti inkluzivního vzdělávání prostřednictvím metodické podpory pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšířením školního poradenského
pracoviště o nové pozice. Klíčová aktivita 4 „Podpora školních poradenských pracovišť“ byla orientována na problematiku poradenských pracovníků ve školách. Výzkumné šetření bylo realizováno na sedmi základních školách ve třech krajích České republiky.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Bartoňová, M., Magerová, J., Pipeková, J., Řehulka, E., Viktorin, J. & Vítková, M. (2019). Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. Brno: Masarykova univerzita.

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013). Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita.

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2015). Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: Masarykova univerzita.

Eger, L. & Egerová, D. (2017). Základy metodologie výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita.

Holeček, V. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada.

Jurkovičová, P. & Regec, V. (2013). Základy speciálněpedagogického poradenství. Olomouc: Univerzita Palackého.

Kendíková, J. (2016). Vzdělávání žáka se SVP. Praha: Raabe.

Knotová, D. a kol. (2014). Školní poradenství. Praha: Grada.

Kovářová, R., Janků, K. & Hampl, I. (2015). Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita.

Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R. & Tomická, V. (2013). Školní speciální pedagog. Praha: Portál.

Lechta, V. a kol. (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál.

Magerová, J. (2018). Školní psycholog v inkluzivním prostředí základní školy (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Michalík, J., Baslerová, P., Felcmanová, L. a kol. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc:

Univerzita Palackého.

Michalová, Z. & Hainová, H. (2012). Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: Technická univerzita.

Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

Pešová, I. & Šamalík, M. (2006). Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada.

Procházka, R., Šmahaj, J. & Kolařík, M. (2012). Vybrané kapitoly poradenské psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého.

Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Punch, K. F. (2008). Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál.

Slowík, J. (2016). Speciální pedagogika. Praha: Grada.

Štech, S. & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.

Valentová, L. a kol. (2013). Školní poradenství I. Praha: Univerzita Karlova.

Viktorin, J. (2017). Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu (Rigorózní práce). Brno: Masarykova univerzita.

Viktorin, J. (2018). Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách: výzkumný projekt. Brno: Masarykova univerzita


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Jan Viktorin, Marie Vítková