Metakognitivní projevy u žáků s nadáním v průběhu řešení nestandardních úloh

Dagmar Málková, Darina Jirotková

Abstract


Všechny děti mají právo být vzdělávány, a to v prostředí, které je rozvíjí optimálně do jejich osobního maxima. Mají také právo pracovat ve společné sociální skupině. Je zřejmé, že naplňováním myšlenek inkluze vznikají třídy výkonově značně heterogenní a mentální rozpětí žáků v jedné třídě je značné. To klade nesmírné nároky na učitele, na jeho schopnost diferencovat výuku a pohotově individualizovat zadání úloh. Podpora žáků s SPU se intenzivně řeší, ale systematická podpora žáků s nadáním zatím rozšířena není. V článku seznamujeme s prvními výsledky výzkumu, ve kterém se věnujeme žákům nadaným a snažíme se popsat jejich metakognitivní procesy. Cílem je lépe těmto žákům porozumět a poznatky využít pro jejich efektivnější výuku.


Full Text:

PDF

References


Calábek, P., Hátle, J., Molnár, J., Zatloukalová, S. (2015). Klokánek. In P. Calábek, J. Hátle, J. Molnár, S. Zatloukalová. Matematický klokan. (pp. 18-25). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Hartl, P., Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Havigerová, J. M. (2011). Pět pohledů na nadání. Praha: Grada.

Hejný, M., Bomerová, E., Jirotková, D., Michnová, J. (2011). Matematika pro 5. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Hošpesová, A., Vondrová N., Tichá M. (2007). Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., Vlček, P. (2011). Kvalita školy a kurikula od expertního šetření ke standardu kvality. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP.

Laznibatová, J. (2012). Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava:IRIS.

Průcha, J., Walterová E. & Mareš J. (2013). Pedagogický slovník, 7. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2016). Retrieved from: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf

Říčan, J. (2016). Metakognice a metakognitivní strategie jako teoretický a výzkumný konstrukt a jejich využití v moderní pedagogické praxi. Most: Hněvín.

Štěpáník, S. (2014). Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole. Nepublikovaná dizertační práce. Praha: Univerzita Karlova.

Štěpáník, S, Chvál, M. (2016). Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia paedagogica, 21 (1). 35-56.

Zelendová, E., Lišková, H., Nováková, E. (2017). Rozvíjíme matematické nadání žáků – náměty pro 1. stupeň základní školy. Praha: NÚV


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Dagmar Málková