Vliv didaktických kompetencí učitele na postoje žáků vůči lidem s postižením

Ladislav Zilcher, Vlastimil Chytrý, Barbora Lanková

Abstract


Článek pojednává o kvaziexperimentálním výzkumném projektu, který byl realizován v České republice. Výzkum byl zaměřen na zjištění možných příčin změn postojů u žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením. Kvantitativní studie
se celkem zúčastnilo 102 učitelů a 1714 žáků, kdy bylo využito dvou výzkumných nástrojů, a to dotazník inkluzivně didaktických kompetencí učitele a dotazníku mapujícího postoje žáků vůči lidem s postižením. Ukázalo se, že
vysoké proinkluzivní didaktické kompetence u učitelů mají statisticky významný vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením. Výstupy výzkumu otevírají různé cesty, jak je možné modifikovat postoje žáků vůči
spolužákům s postižením. Pro přijetí žáka s postižením v běžné třídě se ukazují postoje spolužáků jako základní bariéry, jak již naznačuje Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Tento výzkum se zaměřuje na signalizaci řešení zmíněných bariér a na strategie změn postojů u žáků, přičemž z výsledků je zřejmé, že právě kompetence učitelů jsou jasným předpokladem ke změně postojů žáků vůči spolužákům s postižením.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. In. D. Allbarracín, B. T., Johnson, M. P. Zanna (Eds.), The handbook od attitudes (pp. 173-221). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration / inclusion: a review of the literature. European Journal Of Special Needs Education, 17(2), 129-147.

Booth, T. a Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, Bristol, CSIE.

Cairns, B., & McClatchey, K. (2013). Comparing children´s attitudes towards disability, British Journal of Special Education, 40(3), 124-129.

Carter, B. B., & Spencer, V. G. (2006). The fear factor: bullying and students with disabilities, International Journal of Special Education, 21(1).

Ciullo, S., Falcomata, T., & Vaughn, S. (2015). Teaching Social Studies to Upper Elementary Students With Learning Disabilities: Graphic Organizers and Explicit Instruction, Learning Disability Quarterly, 38(1), 15-26.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16(3): 297-334.

De Boer, A., Pijl, S. J., Minnaert, A., & Post, W. (2014). Evaluating the Effectiveness of an Intervention Program to Influence Attitudes of Students Towards Peers with Disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(3), 572-583.

Dovidio, J. F. Kawakami, K., & Gaertner, S. L. (2002). Implicit and explicit prejudice and Interracial interaciton. Personality and Social Psychology Review, 8(3), 62-38.

European Agency for Development in Special Needs Education. (2012). Teacher education for inclusion: Profile of Inclusive Teachers. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

Forlin, C., Earle, C., Loremann, T., & Sharma, U. (2011). The sentiments, attitudes, and concerns about Inclusive Education Revised (SACIE-R) Scale for measuring pre-service teachers’ perceptions about inclusion. Exceptionality Education International. 21(3), 50-65

Gavora, P. (2012). Tvorba výskumného nástroja pre pedagogické bádanie, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel’stvo.

Hábl, J. (2015). Aby člověk neupadal v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém. Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart.

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Praha: Grada.

Hebák, P.; Hustopecký, J., Jarošová, E., & Pecáková, I. (2007). Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium.

Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod. Praha: Portál.

Chytrý, V., & Kroufek, R. (2017), Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě, Scientia in educatione, 8(1), 2–17.

Ison, N., McIntyre, S., Rothery, S., Smithers-Sheedy, H., Goldsmith, S., Parsonage, S., & Foy, L. (2010). ‘Just like you’: A disability awareness programme for children that enhanced knowledge, attitudes and acceptance: Pilot study findings. Developmental Neurorehabilitation, 13(5), 360-368.

Jurkechová, M.; Osaďan, R. (2014) Body image a její sociálně patologické projevy. In Sociální patologie. Závažné sociálně patologické javy, příčiny, prevence, možnosti řešení, Praha: Grada

Kalhoust, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika, Praha: Portál

Koriat, A., Nussinson, R., Bless, H., & Shaked, N. (2008). Information‐based and experience based metacognitive judgements: Evidence from subjective confidence. In J. Dunlosky & R. A. Bjork (Eds.), Handbook of metamemory and memory (s. 117‐137). New York, NY: Psychology Press.

Lee, T., & Rodda, M. (1994). Modifications of attitudes towards people with disabilities, Canadian Journal of Rehabilitations, 7(4), 229-238.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology, 22: 5-55.

Lukas, J. (2012). Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání: dotazník pro učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a Test of Whether One or Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other. The Annals of Mathematical Statistics, 18(1): 50-60.

Maras, P., & Brown, R. (2000). Effects of different forms of school contact on children's attitudes toward disabled and non-disabled peers. British Journal Of Educational Psychology, 70(3), 337-351. http://doi.org/10.1348/000709900158164

McGartland Rubio, D. (2005). Alpha Reliability. In Kempf-Leonard, K. [ed.] Encyclopedia of Social Measurement. Elsveir: 59-63.

Moore, D. Nettelbeck, T. (2013) Effects of short-term disability awareness training on attitudes of adolescent schoolboys toward persons with a disability, Journal of Intellectual and Developmental Disability, 38, 3, 223

Navarro, S. B., Zervas, P., Gesa, R. F., & Sampson D. G. (2016). Developing teachers‘ competences for designing inclusive learning experiences. Educational Technology & Society, 19(1), 17-27.

Neuenhaus, N., Artelt, C., Lingel, K., & Schneider, W. (2011). Fifth graders metacognitive knowledge: general or domain-specific? European Journal Of Psychology Of Education, 26(2), 163-178.

Pančocha, K. (2013). Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: Masarykova univerzita.

Pennicard, I., Cairns, B., Hamilton, E., Hyndman, K., Reid & Sawers, R. (1990). A description and evaluation of integration at Greenburn and Maxwellton Schools. Scottish Office Education Department/Regional Psychological Services. Woking with Individuals and Groups. Professional Development Initiatives (1990-1991).

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal Of Personality And Social Psychology, 90(5), 751-783.

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2008). How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators. European Journal Of Social Psychology, 38(6), 922-934.

Požár, L. (1997). Psychológia osobnosti postihnutých. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského.

Průcha, J. (1997). Moderní pedagogika: Věda o edukačních procesech. Praha: Portál.

Ruijs, N. M., & Peetsma, T. T. D. (2009). Effects of inclusion on students with and without special educational needs reviewed. Educational Research Review, 4(2), 67-79.

Říčan, J., Chytrý, V. (2016) Metakognice a metakognitivní strategie jako teoretické a výzkumné konstrukty a jejich využití v moderní pedagogické praxi. Most: Nakladatelství Hněvín.

Shapiro, S. S. & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika,52(3 & 4): 591-6011.

Slavin, R. E. (2013). Effective programmes in reading and mathematics: Lessons from the best evidence encyclopaedia. School Effectiveness and School Improvement, 24(4), 383-391.

Soo-Young, H., Kyong-ah, K., & Hyun-Joo, J. (2014). Children Attitudes towards Peers with Disabilities: Associations with Personal and Parental Factors. Infant and Child Development, 23, 170-193.

Soukakou, E.P. (in press). Measuring quality in inclusive preschool classrooms: Development and validation of the Inclusive Classroom Profile (ICP). Early Childhood Research Quarterly

Stack, F, & Deusch, R. (2004). Reflective and impulstive determinant sof social behaviour. Personality and Social Psychology Review, 8(3), 220-247

Švestková, O., & Hoskovcová, S. (2010). Nové přístupy k náhledu na občana se zdravotním postižením a Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví [Online]. E-Psychologie, 4(4), 27-40. Retrieved from http://e-psycholog.eu/pdf/svestkova_etal.pdf

Švestková, O., Pfeiffer, J., Angerová, Y., Brtnická P. (2006). Praktické použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF. Eurorehab XVI(1), 31-36.

Takala, M. (2007). The work of classroom assistants in special and mainstream education in Finland. British Journal Of Special Education, 34(1), 50-57.

Tannenbergerová, Svoboda, Zilcher, & Smolík, (2015). Autoevaluace školy v oblasti inkluze. UJEP: Ústí nad Labem

Tavakol, M. & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 2011(2): 53-55.

Treviranus, J., Mitchell, J., Clark, C., & Roberts, V. (2014). An introduction to the FLOE project. In C. Stephanidis, & M. Antona (Eds.) Universal Acces in Human-Computer Interaction (s. 454-465). Ontario, Canada: Inclusive Design Research Centre, OCAD University.

Urton, K., Wilbert, J., & Hennemann, T. (2014). Attitudes towards inclusion and self-efficacy of principals and teachers. Learning disabilities: A Contemporary Journal, 12(2), 151-168.

Veteška, J. (2011). Competences in the context of social and economic changes and perspectives of human resources development. In: KAHN, R., McDERMOTT, J. C. (Eds.). Democratic access to education. Los Angeles: Antioch University, 2011, pp. 225–233.

Veteška, J. (2016). Přehled andragogiky. Praha: Portál.

Vostrý, M. (2018). Selected opportunities for access to geriatric clients from the perspective of assisting professions. Journal of Education Culture and Society, 8(1), 89-95


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ladislav Zilcher, Vlastimil Chytrý, Barbora Lanková