KVALITA VERSUS KVALIFIKACE: JAKÉ BY MĚLO BÝT PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL?

Zora Syslová

Abstract


Kvalita škol, včetně mateřských, se často stává součástí jak odborných, tak politických diskuzí. V lednu 2016 byla otevřena na MŠMT diskuze k odborné kvalifikaci učitelek mateřských škol. Článek se zamýšlí nad kvalitou ve vztahu ke kvalifikaci a přináší výsledky výzkumů, které s touto problematiku souvisí. Představuje přehledovou studii zaměřenou na téma učitel/ka mateřské školy. Studie ukazuje, že profese učitele mateřské školy zahrnuje řadu specifických a náročných činností, které se v praxi ne vždy daří naplňovat. Současně představuje koncept reflektivního praktika, který je součástí diskurzu o přípravném učitelském vzdělávání.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Burkovičová, R. (2009). Formulace cíle a pedagogické činnosti učitelky MŠ. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Burkovičová, R. (2012). Analyzování jako součást diagnostické činnosti učitele MŠ. In: Kvalita ve vzdělávání XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 128-135.

Burkovičová, R. (2012a). Reflektivní pedagogická praxe jako prostředek vytváření kompetencí budoucího učitele MŠ. In Komplexnosť a integrita vpredprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii, s. 48-53. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Burkovičová, R. (2012b). Profesní činnsoti učitelů mateřských škol a jejich výzkum. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Burkovičová, R. (2013). Obtížnost profesních činností učitelství v mateřských školách. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Burkovičová, R. (2014). Děti předškolního věku v procesu inkluze. In KALEJA, M et al. Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, s. 10–34.

Burkovičová, R. & Kropáčková, J. (2014). Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů. Pedagogická orientace, roč. 24, s. 562-582. ISSN 1211-4669.

Doležalová, L. (2009). Genderové stereotypy v pedagogické komunikaci v mateřské škole. Studia paedagogica, 14(1), 166–177.

Early, D., Maxwell, K., Burchinal, M., Bender, R., Ebanks, C. & Henry, G., et al. (2007). Teachers' education, classroom quality, and young children's academic skills: results from seven studies of preschool programs. Child Development, 78(2), 558-580.

Feldmanová, A. (2014). Styl vyučování učitele v mateřské škole. Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu, 2(1), 5–115.

Hanušová, R. (2002). Výzkum vzdělávacích potřeb učitelky MŠ. In Výzkum školy a učitele. 10. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí [CD-ROM]. Praha: PedF UK.

Harrison, L., Ungerer, J., & Smith, G. (2009). Child Care and Early Education in Australia. Social Policy Research Paper, (40), 222. Australia. Dostupné z http://www.fahcsia.gov.au/sites/default/files/documents/05_2012/sprp_40.pdf

Heckman, J. (2011). The Economics of Inequality: The Value of Early Childhood Education [online]. American Educator, 35(1), 31–35. [cit. 2013-08-20] Dostupné z: www.aft.org/newspubs/periodicals/ae/spring2011/index.cfm

Helus, (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipia E. & Seberová, A. (et al.). (2011). Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovenskom-česko-polskom výzkume. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela.

Kelley, P. & Camilli, F. (2007). The Impact of Teacher Education on Outcomes in Center-Based Early Childhood Education Programmes: Meta-analysis. Dostupné z http//nieer.org/resources/research/TeacherEd.pdf

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií. Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Koťátková, S. (2006). Předškolní výchova. Pedagogická orientace, 16(1), 57–72.

Koťátková, S. (2009). Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol. Studia paedagogica, 14(2), 69–84.

Krejčová, V. (2003). Jakou pedagogickou přípravu potřebují učitelky mateřských škol? In Sociální souvislosti výchovy a vzdělávání. 11. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí [CD-ROM]. Brno: Paido.

Kropáčková, J. (2014). Školní připravenost dětí pro vstup do základní školy. In Syslová, Z. & Rodová, V. (Eds.) Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. Brno: MU, s. 252-258.

Kropáčková, J. & Janík, T. Editorial: Předškolní pedagogika – etablování oboru. Pedagogická orientace, 24(4), 465-467.

Majerčíková, J. & Syslová, Z. (2014). Jako učitelky mateřských škol vnímajů svoju profesijnú zdatnosť pre spoluprácu s rodičmi. In Poláchová, Vašťatková, J. & Kaněčková, Dvořáková, E. (Eds.) Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Geva, s. 47-58.

Majerčíková, J. & Syslová, Z. (2014a). Profesní zdatnost učitelek pro spolupráci s rodiči: situace v českých a slovenských mateřských školách. In Syslová, Z. & Rodová, V. (Eds.) Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. Brno: MU, s. 124-135.

MŠMT (2013). Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky do roku 2020. Dostupné z http://www.msmt.cz

MŠMT (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: MŠMT.

OECD. (2006). Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. Paris: OECD.

OECD. (2012). Starting Strong III – Early Childhood Education and Care. Dostupnéz http:/www.oecd.org/edu/earlychildhood

Oberhuemer, P., Schreyer, I. & Neuman, M., J. (2010). Professionals in early childhood education and care systems. European profiles and perspectives. Opladen & Farminghton hills: Barbara Budrich Publishers.

Opravilová, E. (2007). Cesta pracovnic předškolní výchovy za vzděláváním. In Kropáčková, J. (ed.) Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Praha: PdF UK.

Patterson, G. R., Forgatch, M. S., Yoerger, K. L. & Stoolmiller, M. (1998). Variables that initiate and maintain an early-onset trajectory for juvenile offending. Development and Psychopathology, 10(3), 531-547.

Píšová, M. et al. (2011). Teorie a výzkum expertnosti učitelské profese. Brno: Muni Press.

Průcha et al. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných nálezů. Praha: Wlters Kluwer.

Příhoda, V. (1937). Vědecká příprava učitelstva. Praha: Dědictví Komenského.

Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I.-S., Taggart, B., Grabbe, Y., & Barreau, S. (2007). The Effective Preschool and Primary Education 3-11 Project (EPPE 3-11): Influences on Children’s Development and Progress in Key Stage 2: Social/behavioural outcomes in Year 5. London: IoEL. Dostupný z http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/RR828.pdf

Shulman, L., B. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Ref. Haevard EducationalReview, 57(1), 1-22.

Spilkoová, V. & Wildová, R. (2014). Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele? Pedagogickáorientace, 24(3), 423–432.

Stejskal, C. (Ed.). (1927). Třetí sjezd pro výzkum dítěte v Praze 30., 31. října, 1. a 2. listopadu 1926. Praha: Spolek pro péči o slabomyslné v Praze.

Svobodová, E. (2009). Jak si rozumíme s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání? In V. Hornáčková (Ed.). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Suraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2004). The effective provision of preschool education (EPPE) project: Final report. Nothingham.

Syslová, Z. (2012). Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy. In: Kvalita ve vzdělávání XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 128-135.

Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada.

Syslová, Z. (2010). Sebehodnocení učitelky mateřské školy. In R. Burkovičová (Ed.). Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ze dne 14. 1. 2010. [CD-ROM]. Ostrava: PdF OU.

Syslová, Z. & Hornáčková, V. (2014). Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, 24(4), 535–561.

Syslová, Z. & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490–515.

Syslová, Z., Borkovcová, I. & Průcha, J. (2013). Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Praha: Wlters Kluwer.

Šmelová, E. (2008). Dítě v kontextu současného předškolního vzdělávání. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Šmelová, E. (2004). Práce s výukovými cíli při tvorbě třídního vzdělávacího programu v MŠ. In Profese učitele a současná společnost. Sborník příspěvků z 12. konference ČAPV [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP.

Šmelová, E., Petrová, A., Souralová, E. et al. (2012). Pre-school education in the context of curriculum children's readiness for compulsory school attendance in the context of selected EU countries – Czech Republic, Slovakia, Slovenia. Olomouc: Palacký University Olomouc.

Štech, S. (2007) Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 17 (4), 326-337.

Vrána, S. (1946). Česká mateřská škola do nového údobí. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví.

Wiegerová, A. et al. (2015). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Univerzita Tomáše bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Zora Syslová