TVOŘIVÁ DRAMATIKA JAKO MOŽNÝ PROSTŘEDEK INDIVIDUALIZACE VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Alena Berčíková

Abstract


Z pohledu aktuálního paradigmatu individualizace v předškolním vzdělávání je dítě chápáno jako osobnost se svými potřebami, zájmy a individuálním tempem ve svém rozvoji. Současné pojetí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání umožňuje učitelům mateřských škol naplňovat a respektovat tento princip různými cestami. Jednou z nich může být i tvořivá dramatika. Článek tedy seznamuje s dílčími výstupy výzkumného šetření, v rámci kterého jsme se zabývali využíváním tvořivé dramatiky v současném předškolním vzdělávání jako všestranného edukačního prostředku s akcentem na individualizaci.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Berčíková, A. (2016). Učitelovo pojetí tvořivé dramatiky v podmínkách současné mateřské školy. Unpublished doctoral dissertation, Palacký University Olomouc.

DICE. (2010). Drama Improves Lisbon Key Competences in Education. Research findings and recommendations on educational theatre and drama [Online]. Retrieved September 1, 2016, from http://www.dramanetwork.eu/educational_drama.html

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál.

Kasíková, H, Dittrich, P. & Valenta, J. (2011). Individualizace a diferenciace ve škole. In Vališová, A., Kasíková, H. et al. Pedagogika pro učitele. (pp. 153 – 164). Praha: Grada.

Koťátková, S. (1998). Hra. In: Koťátková, S. et al. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. (pp. 9–33). Praha: Karolinum.

Koťátková, S. (1998). Učitel dramatické výchovy. In: Koťátková, S. et al. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. (pp. 219 – 222). Praha: Karolinum.

Machková, E. (1992). Metodika dramatické výchovy. Praha – Ústí nad Orlicí: Artma.

Machková, E. (2007). Úvod do studia dramatické výchovy. 2. upr. vyd. Praha: NIPOS.

Mayesky, M. (2008). Creative Activities for young children. Cengage Learning.

Mertin, V. (2011). Individualizace v českém vzdělávacím systému. In Gillerová, I., Kebza, V., Rymeš, M. et al. Psychologické aspekty změn v české společnosti. (pp. 163 – 172). Praha: GRADA.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Morganová, N. & Saxtonová, J. (2001). Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku.

Nicholson, H. (2015). The art of stillness. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance. [online]. Routledge Taylor & Francis Group. 2015, 20(4), (pp. 427–429). Retrieved September 1, 2016, from: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13569783.2015.1111970

Novotná, D. (2010). Tvořivá dramatika v MŠ: vybrané kapitoly. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Opravilová, E. (2001). Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy. In: Kolláriková, Z., Pupala, B. et al. Předškolní a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika. (pp. 123 – 140). Praha: Portál.

Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV: metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. (2007). Praha: VÚP.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) [Online]. (2004). Retrieved September 1, 2016, from http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf

Svobodová, E. & Švejdová, H. (2011). Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál.

Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Vyd. 1. Praha: Karolinum.

Švaříček, R., Šeďová, K. et al (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Valenta, J. (1994). Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha: ISV.

Ward, W. (1947). Playmaking with Children from Kindergarten to High School. New York: AppletonCentury.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Alena Berčíková